เก้าอี้ห้องประชุม – การที่ผู้เข้าประชุมมานั่งบังสิ่งที่ผู้บรรยายจะแนะนำอย่างแน่นอน

เก้าอี้ห้องประชุม การจัดโต๊ะ ประชุม เพ ราะอะ ไรถึงสำคั ญ ?

เก้าอี้ห้องประชุม การ จัดเ วอร์ ชั่นขอ งโ ต๊ะ เพื่อ ห้อง ประ ชุม การเตรียมการในการประชุมในแต่ละครั้งมุมมองของการจัดเพื่อที่จะเตรียมการพร้อมการประชุมในแต่ละครั้ง การกำหนดเวอร์ชั่นของการจัดห้องประชุมควรจ ะ กลั่นก  รองโดย ใช้วัตถุป ระสงค์ข องการประชุม รูปแบบของการประชุม และจำนวนผู้ที่ร่วมการประชุมเป็นพื้นสำคัญ สำหรับเพื่อการเลือกเฟ้นแบบอย่างการจัดวางโต๊ะประชุม จะมีรูปแบบไหนบ้างแ ละแต่ ละ แ บบเหมา ะสมกับการป ระชุมแบ บไหน พวกเรามาชม รูปแบบการจัดวางโต๊ะประชุมทั้ง 8 เวอร์ชั่นกันเลย

U  Shape (การจัดแบบตัว U)

U Sh ape
การจัดวาง ในลั กษณ ะนี้เป็น การจัดวางที่นิยมมากสำหรับการ ประชุมอภิปราย ที่ผู้บรรยายควรจะเป็นมีส่วนเข้าร่วมกับผู้เข้าประชุม เหตุเพราะการจัดเช่นนี้จะมีผลให้ผู้พากย์นั้นสามารถเดินถือไมค์ไปมา ข ณะกา รบร รยา ยไ ด้ นำ มาซึ่งการทำให้ผู้บรรยายกับผู้เข้าป ระชุมนั้นเกิดกา รมีส่วนร่วมกันเวลาประชุมและยังเป็นเหตุให้ผู้ที่เข้าประชุมมีความสามารถสึกว่าตำแหน่งเสมอกันในห้องประชุม และส่ ว นที่ดี ก็คือไม่ยุ่งย ากต่อ การที่ผู้บรรยายสามารถบอกต่อรูปที่ด้าน หน้าของโต๊ะประชุมได้อีกต่างหากจะไม่เกิดการที่ผู้เข้าประชุมมานั่งบังสิ่งที่ผู้บรรยายจะแนะนำอย่างแน่นอน

Clusters (กลุ่มหรือหมู่คณะ)

Clusters
การจัดโต๊ะในรูปเช่นนี้พวกเราจะจัดเป็นโต๊ะกลมใน 1 โต๊ะสามารถนั่งได้ 6 -10 ที่นั่ง การจัดเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการสนทนาที่สามารถโต้ตอบกันณ เวลาการอภิปค่าแรง เหมาะสมกับการประชุมขนาดใหญ่ และยังสามารถแบ่งหมู่ประชุมย่อยในห้องก็สามารถทำเป็นแล้วได้เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุมประมาน 60 – 100 คน

Cabaret (คาบาเรต์)

Cabaret
การจัดวางโต๊ะประชุมแบบนี้เป็นการจัดโดยปรับจากการจัดแบบหมู่ โดยลดที่นั่งลงให้เหลือโต๊ะละ 4 – 5 ที่นั่ง โดยจัดวางแค่เพียงกึ่งหนึ่งของโต๊ะกลม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเว้นข้างหน้าไว้เพื่อให้ผู้ร่ว มประชุมสามารถสังเกตเห็นข้างหน้าตอนการแสดงให้เห็นได้อย่างเห็นได้ชัด การจัดรูปเช่นนี้จะเหมาะกับการประชุมขนาดเล็ก

เ นื้อหาสินค้า

1 0-14 วันกระทำ

แ บบม าตรฐาน
ผลิต  2 รุ่นย่อย
แผ่  นเลคเชอร์สาม ารถพับเก็บในช่องแขนได้
เบ าะ ที่นั่งสามาร ถพั บเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่
น้ำหนัก คร่าวๆ  20 Kg .
กรณีลูกค้ าเตรียมพร้อมพื้นแ บบขั้นบันได นำเสนอลำดับขั้นละ 120D cm.
แบบอย่างกา รบวกลบคูณห าร อย่างเช่น ลูกค้าใช้แถวละ 6 ที่นั่ง = ซื้อแบบครึ่งตัวx5 + ซื้อแบบเต็มตัวx1

Classroom (ห้องศึกษาเล่าเรียน)

Classroom
รูปเช่นนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปสามารถเหน้าจอได้หลายครั้ง ๆ การจัดในรูปแบบนี้ก็เพราะเหตุว่าจะมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมปริมาณมาก แต่แนวทางแบบนี้จะมีคุณภาพในการสื่อสารทางเดียวเพราะเหตุว่ามีผู้ร่วมปริมาณมากนำมาซึ่งการทำให้ผู้ร่วมจะเกิดการตอบสนองกับผู้บรรยายได้ยากมาก ๆ การจัดเช่นนี้จะเหมาะกับการจดบันทึกเก็บไว้เพื่อช่วยจำเรื่องราวในการอภิปรายขนาดใหญ่

คลิ๊กเลย >

Boardroom (ประชุมคณะกรรมการ)

Boardroom
การจัดแบบนี้เหมาะกับการประชุมเป็นหมู่เล็ก ๆ ที่ผู้พากย์ควรจะเป็นมีส่วนร่วมกับผู้เข้าประชุม และมุ่งมาดผลลัพธ์จากการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถมองเห็นและได้ยินอย่างชัดเจน ผู้พากย์ก็สามารถมองเห็นผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน และการจัดในรูปแบบนี้ยังสามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก เหมาะกับการประชุมที่มีคนต่ำลงยิ่งกว่า 20 คน

Chevron Classroom (จัดแบบตัว V)

Chevron Classroom
การจัดใบหน้านี้นั้นจะคล้าย ๆ กับการจัดแบบห้องศึกษาเล่าเรียน แต่จะมีความไม่เหมือนกันดิ่งที่โต๊ะประชุมจะเอียงขึ้นไปทางข้างหน้า และในแต่ละแถวของโต๊ะให้มีระยะห่างที่เท่ากันและอยู่ด้านในระดับเดียวกัน การจัดภาพแบบนี้จะช่วยปริมาณแถวของโต๊ะในแถวกลางและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสังเกตเห็นข้างหน้าได้อย่างเห็นได้ชัด

Theater (โรงละคร/โรงหนัง)

Theater เก้าอี้ ห้องประชุม
ในการจัดห้องประชุมในหน้าตาของโรงละคร หรือโรงหนัง จะเน้นไปที่การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวซึ่งเหมาะสำหรับการประชุมมีความต้องการจะเน้นการโชว์ให้เห็นภาพและเสียง รวมถึงการบรรยายแบบอื่น ๆ ที่เน้นวิธีการใช้ภาพและเสียง ทำให้การประชุมแบบนี้มีเรื่องราวของระบบเสียงของห้องประชุมเข้ามาเกี่ยวพันด้วย รูปแบบนี้เหมาะกับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

Circle Of Chairs (แบบเก้าอี้วงกลม)

Circle Of Chairs
ก็เป็นอีกหนึ่งเค้าหน้าที่พวกเราเห็นกันได้หลายครั้ง ๆ สำหรับการประชุมเพราะเหตุว่าการจัดประชุมในใบหน้านี้คนที่เข้าร่วมประชุมจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มแบบอย่าง โดยไม่มีโต๊ะและไม่มีผู้บังคับบัญชาประชุม เหมาะกับผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน

ถามเนื้อหา clickเลย >
สรุป :
สำ หรับเ พื่อกา รคัดสรรค์แบบอย่างจัดโต๊ะประชุมนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมและตัวผู้จัดเองว่าอยากที่จะให้การประชุมไปในแง่ลักษณะไหนนั่นเองครับ การจัดโต๊ะการประชุมทั้ง 8 แบบนั้นจึง ต้ อง  ค วร มีป ระโยชน์ไม่มากก็บางส่วนกับคนที่กำลังหาขั้นตอนจัดโต๊ะประชุมอยู่แน่นอนครับ

3 เหตุผ ล เ พราะเ หตุไรจึงควรจัดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม
ท รงพล  แจ่มแจ้ง
อ่านเพิ่มเติมอีก >
เก้าอี้จัดเลี้ ยง พนักพิงทรงมงกุฎ
105 มีเหล็ก คาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6  หุน หนา 1.2 มิล มูลค่าและราคา 560 บาท

เหล็กขนาด 7 หุ น หนา 1.2 มิล มูลค่าและราคา 660 บาท

เก้าอี้ห้องประชุม
ร วม 5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Video Conference ที่นิยมสูงสุด
ทรงพล เด่นชัด  เก้าอี้ ห้องประชุม
อ่า นเพิ่มอีก >
Live  For Sound รับดีไซน์ จัดตั้ง ค้าขาย ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมบริการหลังแนวทางการขายแบบครบวงรอบ ด้วยทีมงานอันดับกูรู หลักเกณฑ์สากล

โทรศั พท์ 02-550-6340, 064-198-2499
Line :  @liveforsound
Email : sale@liveforsound.com

เรื่องเล่าโ ดย: วิชยุต ม์ เตชะกำเ นิดกมล (Content Creator)

รับจัดตั้งระบ บเสีย ง ห้ องประ ชุม  ร้านอา หาร ผับ บาร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยง ระบบเสียงสนามกีฬา ระบบเสียงร้านขายของกาแฟ สามารถปรึกษาทางคณะทำงาน LIVE FOR SOUND ได้ พร้อมรับตรวจเช็ค จั ดการกับปัญห า ระ บบ เสีย งทุก แบบอย่าง โดย ทรงพล แน่ชัด และคณะทำงานกูรู ที่มีการทำงานที่เคยทำมามากมายยิ่งกว่า 15 ปี

คนใดที่ มีความส นใจต้อง การทำอาชีพด้าน  SOUND  ENGINEER สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักสูตรด้านล่างนี้ได้เลยครับ

SOU ND  SYSTE M ENG INEE R (คอร์ ส ระบ  บเสียง)
SO UND S YSTEM  DE SI GN  (ค อร์ส  ดี ไซน์ระ บบ เสียง)
LIVE SOUN D MIXI NG (ค อร์ส มิกซ์เสียง งานบ่ง ชี้สด)

กลับสู่หน้าหลัก – savecyber