สุดยอด 10 ศิลปินอาเซียน Asean Selection 2018

10 ศิลปินอาเซียน

10 ศิลปินอาเซียน เสน่ห์ของงานหัตถกรรมสิ่งทอ เป็นมากกว่าความสวยงาม แต่เรื่องราวที่มันซ่อนอยู่ในผลงานนั้น น่าสนใจยิ่งกว่า เพราะเรื่องของหัตถกรรม ถือเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีคุณค่า และน่าจะเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนและชุมชนได้เป็นอย่างดี

ดังเช่นผลงานของศิลปินอาเซียน 10 ประ เทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิป ปินส์ ที่เป็นสุดยอดผลงานเล่าเรื่องราวอันแฝงไปด้วยตัวตนของความเป็นชุมชน เชื้อชาติ ศิลปวัฒนธรรมของพวกเขา ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบต่างๆ ถูกจัดแสดงในนิทรรศการสุดยอดอาเซียน (ASEAN SELECTIONS 2016) จัดขึ้นโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ภายใต้หัวข้อ Innovative Craft Of Textiles in ASEAN : Ethnic Accents ที่ถ่ายทอดแนวคิด แรงบันดาลใจ เทคนิค การผลิตผลงานหัตถกรรมที่ผสมผสานความเป็นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ในนิทรรศการ รวมถึงผลงานของ Uehara Michiko ศิลปินสิ่งทอชาวญี่ปุ่น เจ้าของผลงานหัตถกรรมสิ่งทอการสาวเส้นไหม ที่ทอได้บางที่สุดในโลก และได้ลงบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก

สุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมศิลปา ชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน